COleClientItem::OnDeactivateAndUndo

wirtualne nieważne OnDeactivateAndUndo ( );

Uwagi

Wywoływany przez ramy, gdy użytkownik wywołuje polecenie Cofnij po aktywacji element OLE w miejscu. Domyślna implementacja wywołuje DeactivateUI dotyczące dezaktywowania serwera interfejsu użytkownika. Zastąpić tę funkcję, jeśli polecenie Cofnij w aplikacji kontenera. W sieci zastępowanie wywołanie klasy podstawowej wersji funkcji i następnie Cofnij ostatnie polecenie, wykonane w aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceSite::DeactivateAndUndo w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::DeactivateUI

Index