COleClientItem::OnDeactivate

wirtualne nieważne OnDeactivate ( );

Uwagi

Wywołany w ramach po elemencie OLE przejścia od stanu aktywnego w miejsce (activeState) Państwu załadowany, co oznacza, że jest dezaktywowany po aktywacji w miejscu. Należy zauważyć, że ta funkcja nazywa się aby wskazać, że element OLE jest zamknięty, nie że jego interfejs użytkownika został usunięty z aplikacją kontenera. Kiedy tak się stanie, wywoływana jest funkcja Państwa OnDeactivateUI.

Domyślna implementacja wywołuje funkcję Państwa OnChange z OLE_CHANGEDSTATE jako parametr. Zastąpienie tej funkcji do wykonywania niestandardowej przetwarzania, gdy element aktywny w miejsce jest dezaktywowany. Na przykład jeśli obsługiwane polecenia Cofnij w aplikacji kontenera, można zastąpić tę funkcję, aby odrzucić Państwo Cofnij, wskazujące, że ostatniej operacji wykonywanej na elemencie OLE nie można cofnąć po dezaktywacji elementu.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnGetWindowContext, COleClientItem::OnDeactivateUI, COleClientItem::OnActivateUI, COleClientItem::OnActivate, COleClientItem::CanActivate, CDocTemplate::SetContainerInfo

Index