COleClientItem::IsRunning

BOOL IsRunning ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element OLE jest uruchomiony; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zobaczyć, czy jest uruchomiony element OLE; to znaczy, czy dany zapas jest załadowany i uruchomione w aplikacji serwera.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OleIsRunning w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index