COleClientItem::IsModified

BOOL IsModified ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element OLE jest zabrudzony; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zobaczyć, czy element OLE jest zanieczyszczony (zmodyfikowane od czasu ostatniego zapisu).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IPersistStorage::IsDirty w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index