COleClientItem::GetLinkUpdateOptions

OLEUPDATE GetLinkUpdateOptions ( );

Wartość zwracany

Jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać bieżącą wartość opcji aktualizacji łącza dla elementu OLE. To jest operacją zaawansowaną.

Ta funkcja jest wywoływana automatycznie przez klasę COleLinksDialog.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleLink::GetUpdateOptions w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::SetLinkUpdateOptions, COleLinksDialog

Index