COleClientItem::GetExtent

BOOL GetExtent ( LPSIZE lpSize, DVASPECT nDrawAspect = (DVASPECT)-1 );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; 0, jeśli element OLE jest puste.

Parametry

lpSize

Wskaźnik do struktury rozmiar lub obiekt CSize , który będzie otrzymywać informacje o rozmiarze.

nDrawAspect

Określa aspekt elementu OLE, których granice mają być pobierane. Możliwe wartości zobacz SetDrawAspect.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania rozmiar elementu OLE.

Jeżeli aplikacji serwera został napisany przy użyciu biblioteki klas Microsoft Foundation, ta funkcja powoduje, że funkcja Państwa OnGetExtent odpowiedniego obiektu COleServerItem , aby wywołać. Należy zauważyć, że pobrano rozmiar może się różnić od rozmiaru ostatnio ustawiony przez funkcję Państwa SetExtent ; rozmiar określony przez SetExtent jest traktowana jako sugestia. Wymiary są jednostkami MM_HIMETRIC.

Uwaganbsp;  &Nie wywołuj GetExtent podczas przetwarzania obsługi OLE, takich jak OnChange. Zamiast tego wywołania GetCachedExtent.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleObject::GetExtent w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::SetExtent, COleClientItem::GetCachedExtent, COleServerItem::OnGetExtent

Index