COleClientItem::GetCachedExtent

BOOL GetCachedExtent ( LPSIZE lpSize, DVASPECT nDrawAspect = (DVASPECT) -1 );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; 0, jeśli element OLE jest puste.

Parametry

lpSize

Wskaźnik do struktury rozmiar lub obiekt CSize , który będzie otrzymywać informacje o rozmiarze.

nDrawAspect

Określa aspekt elementu OLE, których granice mają być pobierane. Możliwe wartości zobacz SetDrawAspect.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania rozmiar elementu OLE. Ta funkcja zapewnia takie same informacje jak GetExtent. Jednakże można wywołać GetCachedExtent uzyskanie informacji zakres podczas przetwarzania inne programy obsługi OLE, takich jak OnChange. Wymiary są jednostkami MM_HIMETRIC.

Jest to możliwe, ponieważ korzysta z GetCachedExtent IViewObject2 interfejsu, zamiast używania interfejsu IOleObject , aby uzyskać zakres tego elementu. Obiekt IViewObject2 COM buforuje informacje stopniu wykorzystywane w poprzednim wywołaniu IViewObject::Draw.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IViewObject2::GetExtent w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::GetExtent, COleClientItem::SetExtent, COleServerItem::OnGetExtent

Index