COleClientItem::DeactivateUI

nieważne DeactivateUI ( );

Uwagi

Wywołania tej funkcji, gdy użytkownik dezaktywuje elementu, który został aktywowany w miejscu. Ta funkcja przywraca interfejsu użytkownika aplikacji kontenera do stanu pierwotnego, ukrywanie wszelkich menu i inne formanty, które zostały utworzone dla aktywacji w miejscu.

Ta funkcja nie opróżnia informacje o stanie Cofnij dla towaru. Informacje te są zachowywane tak, aby ReactivateAndUndo można zostanie użyty później wykonać polecenia Cofnij w aplikacji serwera w przypadku polecenia Cofnij kontenera jest wybierany natychmiast po dezaktywowanie element.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceObject::InPlaceDeactivate w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::ReactivateAndUndo, COleClientItem::Activate

Index