COleClientItem::Deactivate

nieważne Dezaktywować ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do dezaktywacji elementu OLE i zwolnić wszystkie zasoby skojarzone. Gdy użytkownik kliknie przycisk myszy na obszar klienta poza granice element zazwyczaj dezaktywować aktywnego elementu OLE w miejscu. Należy zauważyć, że dezaktywowanie element OLE spowoduje unieważnienie stanu Cofnij, uniemożliwiających wywołania funkcji członek ReactivateAndUndo.

Jeśli aplikacja obsługuje cofania, nie wymagają Deactivate; Zamiast tego wywołania DeactivateUI.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceObject::InPlaceDeactivate w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::ReactivateAndUndo, COleClientItem::DeactivateUI

Index