COleClientItem::CreateNewItem

BOOL CreateNewItem ( REFCLSID klasy, OLERENDER renderowania = OLERENDER_DRAW, CLIPFORMAT cfFormat = 0, LPFORMATETC lpFormatEtc = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

identyfikator clsid

Identyfikator, który unikatowo identyfikuje typ elementu OLE, aby utworzyć.

renderowanie

Flaga, określając, w jaki sposób serwer będzie renderowana element OLE. Możliwe wartości, zobacz OLERENDER w dokumentacji OLE.

cfFormat

Określa format danych schowka być buforowane podczas tworzenia elementu OLE.

lpFormatEtc

Wskaźnik do struktura FORMATETC Jeśli renderowania jest OLERENDER_FORMAT lub OLERENDER_DRAW. Podaj wartość dla tego parametru, tylko wtedy, gdy chcesz określić dodatkowe formatowanie informacji poza format schowka, określonej przez cfFormat. Jeżeli pominięto ten parametr, wartości domyślne są stosowane dla innych pól w struktura FORMATETC..

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do tworzenia elementu osadzonego; Ta funkcja umożliwia uruchomienie aplikacji serwera, która umożliwia użytkownikowi tworzenie elementu OLE. Ramach wywołuje tę funkcję, jeśli użytkownik wybierze OK w oknie dialogowym Wstawianie obiektu, gdy jest zaznaczony przycisk Utwórz nowy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OleCreate, OLERENDER, i FORMATETC w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleInsertDialog::CreateItem

Index