COleClientItem::CreateCloneFrom

BOOL CreateCloneFrom ( const COleClientItem * pSrcItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pSrcItem

Wskaźnik do elementu OLE ma być duplikowany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do utworzenia kopii określonego elementu OLE. Kopia jest taka sama, jak element źródłowy. Ta funkcja służy do obsługi operacji Cofnij.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleClientItem::Create&NewItem

Index