COleClientItem::CopyToClipboard

nieważne CopyToClipboard ( BOOL bIncludeLink = FAŁSZYWYCH );

Parametry

bIncludeLink

Prawda , jeśli informacje o łączu powinny zostać skopiowane do Schowka, umożliwiając połączonego elementu wkleić; inny sposób Fałsz.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji kopiowania elementu OLE do Schowka. Zazwyczaj można nazwać tę funkcję podczas pisania wiadomości obsługi dla poleceń Kopiuj lub Wytnij z menu Edycja. Musi implementować element zaznaczenia w aplikacji kontenera, jeśli chcesz zaimplementować polecenia Kopiuj lub Wytnij.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OleSetClipboard w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index