COleClientItem::ConvertTo

BOOL ConvertTo ( REFCLSID clsidNew );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

clsidNew

Identyfikator klasy typ docelowy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do konwersji elementu typu określonego przez clsidNew. To jest wywoływana automatycznie przez COleConvertDialog. Nie jest konieczne wywołać ją bezpośrednio.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::ActivateAs, COleConvertDialog

Index