COleClientItem::CanPasteLink

statyczne BOOL PASCAL CanPasteLink ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli połączonego elementu OLE można wklejać ze Schowka; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zobaczyć, czy połączonego elementu OLE mogą być wklejane ze Schowka.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OleGetClipboard i OleQueryLinkFromData w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::CanPaste, COleClientItem::CreateLinkFromClipboard

Index