COleClientItem::CanCreateLinkFromData

statyczne BOOL PASCAL CanCreateLinkFromData ( const COleDataObject * pDataObject );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pojemnik można utworzyć obiekt połączony z obiektu COleDataObject.

Parametry

pDataObject

Wskaźnik do obiektu COleDataObject , z którym można utworzyć element OLE.

Uwagi

Sprawdza, czy aplikacji kontenerowej można utworzyć obiekt połączony z danego obiektu COleDataObject . Klasa COleDataObject jest używana w danych przeniesień na pobieranie danych w różnych formatach ze Schowka, poprzez przeciąganie i upuszczanie lub element OLE osadzonych.

Ta funkcja służy do zdecydować włączyć lub wyłączyć ich polecenia Edytuj Wklej specjalnie i edytować Wklej łącze kontenerów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł obiekty danych i źródeł danych (OLE) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject

Index