COleClientItem::CanCreateFromData

statyczne BOOL PASCAL CanCreateFromData ( const COleDataObject * pDataObject );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli pojemnik można utworzyć obiektu osadzonego obiektu COleDataObject ; inny sposób 0.

Parametry

pDataObject

Wskaźnik do obiektu COleDataObject , z którym można utworzyć element OLE.

Uwagi

Sprawdza, czy aplikacji kontenerowej można utworzyć obiekt osadzony z danego obiektu COleDataObject . Klasa COleDataObject jest używana w danych przeniesień na pobieranie danych w różnych formatach ze Schowka, poprzez przeciąganie i upuszczanie lub element OLE osadzonych.

Ta funkcja służy do zdecydować włączyć lub wyłączyć ich polecenia Edytuj Wklej i edytować Wklej specjalnie kontenerów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł obiekty danych i źródeł danych (OLE) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject

Index