COleChangeSourceDialog::COleChangeSourceDialog

COleChangeSourceDialog (COleClientItem * pItem, CWnd * pParentWnd = NULL);

Parametry

pItem

Wskaźnik do połączonych COleClientItem , którego źródłem jest aktualizowany.

pParentWnd

Punkty do nadrzędnej lub właściciel obiektu okna (typu CWnd) do której należy obiekt okna dialogowego. Jeśli jest NULL, okno nadrzędne okna dialogowego zostanie ustawiony na okna głównego aplikacji.

Uwagi

Ta funkcja tworzy obiekt COleChangeSourceDialog . Aby wyświetlić okno dialogowe, wywołania funkcji DoModal.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz struktury OLEUICHANGESOURCE i OleUIChangeSource funkcji OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówienie COleChangeSourceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index