COleChangeIconDialog

Klasa COleChangeIconDialog jest używana w oknie dialogowym OLE Zmienianie ikony. Utwórz obiekt klasy COleChangeIconDialog , gdy chcesz wywołać tego okna dialogowego. Po obiekt COleChangeIconDialog został wybudowany, aby zainicjować wartości lub Państwa formantów w oknie dialogowym można użyć struktury m_ci . Struktura m_ci jest typu OLEUICHANGEICON. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej klasy okna dialogowego zobacz opis funkcji członek DoModal.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUICHANGEICON strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyficznych dla OLE okien dialogowych, zobacz artykuł Okien dialogowych w OLE w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxodlgs.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDialog

Index