COleChangeIconDialog::DoChangeIcon

BOOL DoChangeIcon ( COleClientItem* pItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zmiana jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

pItem

Punkty do elementu, którego ikony jest zmiana.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zmienić ikonę reprezentującą element zaznaczony w oknie dialogowym po DoModal zwraca IDOK.

Omówienie COleChangeIconDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleChangeIconDialog::DoModal

Index