COleChangeIconDialog::COleChangeIconDialog

COleChangeIconDialog()COleClientItem* pItem, DWORDdwFlags=CIF_SELECTCURRENT, CWnd* pParentWnd=NULL);

Parametry

pItem

Punkty do elementu, który ma być konwertowany.

dwFlags

Flaga tworzenia, który zawiera dowolną liczbę następujących wartości łączone, przy użyciu iloczynem bitowym- lub operatora:

pParentWnd

Punkty do nadrzędnej lub właściciel obiektu okna (typu CWnd) do której należy obiekt okna dialogowego. Jeśli jest NULL, okno nadrzędne okna dialogowego zostanie ustawiony na okna głównego aplikacji.

Uwagi

Ta funkcja tworzy tylko obiekt COleChangeIconDialog . Aby wyświetlić okno dialogowe, wywołania funkcji DoModal.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUICHANGEICON strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówienie COleChangeIconDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem, COleChangeIconDialog::DoModal

Index