COleBusyDialog

Klasa COleBusyDialog jest używana do okna dialogowego OLE serwer nie odpowiada lub serwer jest zajęty. Utwórz obiekt klasy COleBusyDialog , gdy chcesz zadzwonić tych okien dialogowych. Po obiekt COleBusyDialog został wybudowany, aby zainicjować wartości lub Państwa formantów w oknie dialogowym można użyć struktury m_bz . Struktura m_bz jest typu OLEUIBUSY. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej klasy okna dialogowego zobacz opis funkcji członek DoModal.

Uwaga   Kod generowany AppWizard kontenera używa tej klasy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIBUSY strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących specyficznych dla OLE okien dialogowych, zobacz artykuł Okien dialogowych w OLE w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxodlgs.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDialog

Index