COleBusyDialog::COleBusyDialog

COleBusyDialog ( HTASK htaskBusy, BOOL bNotResponding = ma wartość FALSE, DWORD dwFlags = 0, CWnd* pParentWnd = NULL );

Parametry

htaskBusy

Dojście do zadania serwera, który jest zajęty.

bNotResponding

Jeśli TRUE, wywołanie okna dialogowego nie odpowiada zamiast z serwer jest zajęty dialogowym pole. Sformułowania w oknie dialogowym nie odpowiada jest nieco inna niż tekst w oknie dialogowym serwer jest zajęty i przycisku Cancel.

dwFlags

Tworzenie flagi. Może zawierać zero lub więcej z następujących wartości połączonych operatorem logiczną lub:

pParentWnd

Punkty do nadrzędnej lub właściciel obiektu okna (typu CWnd) do której należy obiekt okna dialogowego. Jeśli jest NULL, okna nadrzędnego obiektu okna dialogowego ustawiono w głównym oknie aplikacji.

Uwagi

Ta funkcja tworzy tylko obiekt COleBusyDialog . Aby wyświetlić okno dialogowe, należy wywołać DoModal.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIBUSY strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówie&nie COleBusyDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleBusyDialog::DoModal

Index