CObject

CObject jest główną klasą bazową dla biblioteki klas Microsoft Foundation. Służy jako głównego nie tylko dla biblioteki klas takich jak CFile i CObList, ale również dla klas, które można zapisywać. CObject zapewnia podstawowych usług, w tym

Należy zauważyć, że CObject nie obsługuje wielokrotne dziedziczenie. Klas pochodnych może mieć tylko jeden CObject klasy bazowej, i że CObject musi być po lewej stronie w hierarchii. Dozwolone jest, aby struktury i -CObject-uzyskane w prawej wielokrotne dziedziczenie gałęzi klasy.

Zdadzą sobie sprawę główne korzyści płynące z CObject wyprowadzenie korzystając z części opcjonalnych makra Implementacja klasy i deklaracje.

Makra pierwszego poziomu, DECLARE_DYNAMIC i IMPLEMENT_DYNAMIC, zezwolić na dostęp czasu do nazwy klasy i jego pozycji w hierarchii. To z kolei pozwala znaczącego dumpingu diagnostyczne.

Makra drugiego poziomu, DECLARE_SERIAL i IMPLEMENT_SERIAL, obejmują wszystkie funkcje makr pierwszego poziomu i umożliwiają obiektu "szeregowania" do i z "archiwum."

Uzyskać informacje o ogólnie wynikające Microsoft Foundation classes i klas języka C++ oraz przy użyciu CObject, CObject klasy tematy i serializacji (trwałość obiektu) w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afx.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Index