CMonthCalCtrl::SetToday

void SetTod&ay (const COleDateTimeamp;refDateTime );

void SetToday (const CTime * pDateTime );

void SetToday (const LPSYSTEMTIME pDateTime );

Parametry

refDateTime

Odwołanie do obiektu COleDateTime , który zawiera bieżącą datę.

pDateTime

W drugiej wersji wskaźnik do obiektu CTime , zawierające informacje o bieżącej daty. W trzecia wersja, wskaźnik do strukturę SYSTEMTIME zawierającą informacje bieżącą datę.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_SETTODAY, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::GetToday

Index