CMonthCalCtrl::SetRange

BOOL SetRange (const COleDateTime * pMinRange, const COleDateTime * pMaxRange );

BOOL SetRange (const CTime * pMinRange, const CTime * pMaxRange );

BOOL SetRange (const LPSYSTEMTIME pMinRange, stała LPSYSTEMTIME pMaxRange );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pMinRange

Wskaźnik do obiektu COleDateTime , obiekt CTime lub strukturę SYSTEMTIME zawierającą datę na końcu najniższego zakresu.

pMaxRange

Wskaźnik do obiektu COleDateTime , obiekt CTime lub strukturze SYSTEMTIME zawierającą datę na końcu najwyższego zakresu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_SETRANGE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

W celu wykonania MFC firmy SetRangemożna określić obciążenie COleDateTime , użycie CTime lub obciążenie strukturę SYSTEMTIME.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::GetRange

Index