CMonthCalCtrl::SetMaxSelCount

BOOL SetMaxSelCount (int nMax );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nMax

Wartość, która zostanie ustawiony do reprezentowania maksymalnej liczby dni wybieralny.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_SETMAXSELCOUNT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::GetMaxSelCount

Index