CMonthCalCtrl::SetDayState

BOOL SetDayState (int nMonths, LPMONTHDAYSTATE pStates );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nMonths

Wartość wskazującą, ile elementów są w tablicy wskazuje że pStates.

pStates

Wskaźnik MONTHDAYSTATE tablicę wartooci, które określają, jak formancie kalendarza miesięcznego będzie rysować każdego dnia w jego wyświetlania. MONTHDAYSTATE typ danych to pole bitowe, gdzie każdy bit (od 1 do 31) reprezentuje Państwo dzień w miesiącu. Jeśli bit jest włączony, zostanie wyświetlony odpowiedni dzień w pogrubienie; w przeciwnym razie będzie się wyświetlane z bez nacisku.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_SETDAYSTATE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index