CMonthCalCtrl::SetCurSel

BOOL SetCurSel (const COleD&ateTimeamp;refDateTime );

BOOL SetCurSel (const CTime&refDateTime );

BOOL SetCurSel (const LPSYSTEMTIME pDateTime );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

refDateTime

Odwołanie do obiektu COleDateTime lub CTime , wskazując formant kalendarza aktualnie zaznaczony miesiąc.

pDateTime

Wskaźnik do strukturę SYSTEMTIME zawierającą datę jako bieżące zaznaczenie.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_SETCURSEL, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

W celu wykonania MFC firmy SetCurSelmożna określić obciążenie COleDateTime , użycie CTime lub użycie strukturę SYSTEMTIME.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::GetCurSel

Index