CMonthCalCtrl::GetToday

BOOL CMonthC&alCtrl::GetToday (COleDateTimeamp;refDateTime) stała;

BOOL CMonthC&alCtrl::GetToday (CTimeamp;refDateTime) stała;

BOOL GetToday (LPSYSTEMTIME pDateTime ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

refDateTime

Odwołanie do obiektu COleDateTime lub CTime , wskazującą bieżący dzień.

pDateTime

Wskaźnik strukturę SYSTEMTIME , która będzie otrzymywać informacje o dacie. Ten parametr musi być prawidłowy adres i nie może być ZEROWY.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_GETTODAY, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

W celu wykonania MFC firmy GetTodaymożna określić obciążenie COleDateTime , użycie CTime lub użycie strukturę SYSTEMTIME.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::SetToday

Index