CMonthCalCtrl::GetMinReqRect

BOOL GetMinReqRect (RECT * pRect ) stała;

Wartość zwracany

W przypadku powodzenia tej funkcji członek zwraca wartość różną od zera i lpRect uzyskuje odpowiednie informacje obwiedni. Jeśli niepowodzeniem, funkcja Członkowskich zwraca 0.

Parametry

pRect

Wskaźnik strukturę RECT , która będzie otrzymywać informacje prostokąta obwiedni. Ten parametr musi być prawidłowy adres i nie może być ZEROWY.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_GETMINREQRECT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::SizeMinReq

Index