CMonthCalCtrl::GetCurSel

BOOL GetCurSel (COleD&ateTimeamp;refDateTime) stała;

BOOL GetCurSel (CTime&refDateTime) stała;

BOOL GetCurSel (LPSYSTEMTIME pDateTime ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; otherwize 0.

Parametry

refDateTime

Odwołanie do obiektu COleDateTime lub CTime . Odbiera bieżącą godzinę.

pDateTime

Wskaźnik strukturę SYSTEMTIME , która będzie otrzymywać informacje aktualnie wybranej daty. Ten parametr musi być prawidłowy adres i nie może być ZEROWY.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 MCM_GETCURSEL, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Uwaga   Ta funkcja Państwa nie powiedzie się, jeżeli styl jest ustawiony MCS_MULTISELECT.

W celu wykonania MFC firmy GetCurSelmożna określić obciążenie COleDateTime , użycie CTime lub użycie strukturę SYSTEMTIME.

Omówienie CMonthCalCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonthCalCtrl::SetCurSel

Index