CMonikerFile

Obiekt CMonikerFile reprezentuje strumienia danych ( IStream) o nazwie IMoniker.

Monikera zawiera informacje przypominający ścieżki do pliku. Jeśli wskaźnik do obiektu monikera IMoniker interfejsu, można uzyskać dostęp do rozpoznanego pliku bez innych szczegółowych informacji o którym faktycznie znajduje się plik.

Uzyskany z COleStreamFile, CMonikerFile pobiera monikera lub reprezentacji ciągów, które można przekształcić w monikera i powiązuje strumienia, dla którego nazwą jest nazwa. Można następnie odczytu i zapisu do tego strumienia. Rzeczywistego celu CMonikerFile jest zapewnienie prosty dostęp do s IStreamo nazwie IMonikers tak, że nie masz powiązać strumienia samodzielnie, jeszcze CFile funkcji do strumienia.

CMonikerFile nie można powiązać z inną niż strumienia. Jeśli chcesz powiązać składowania lub obiekt, należy użyć interfejsu IMoniker bezpośrednio.

Więcej informacji na temat strumieni i monikery, zobacz COleStreamFile w Odwołania Biblioteka klasy MFC i IStream i IMoniker w OLE Programmer's Reference.

# include lt;afxole.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncMonikerFile

Index