CMiniFrameWnd

Obiekt CMiniFrameWnd reprezentuje okno zredukowanej ramek zazwyczaj widoczne wokół przestawne paski narzędzi. Okna te mini-frame zachowywać się jak normalne ramki windows, chyba że nie posiadają przyciski Minimalizuj/Maksymalizuj lub menu i można mieć tylko pojedyncze kliknięcie menu systemu, aby je podważyć.

Aby użyć obiektu CMiniFrameWnd , należy najpierw zdefiniować obiekt. Następnie wywołać funkcję Państwa Utwórz , aby wyświetlić okno mini-frame.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu użycia CMiniFrameWnd obiektów, zobacz artykuł paski narzędzi: dokowanie i pływające w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd

Index