CMetaFileDC::Create

BOOL Tworzenie ( LPCTSTR lpszFilename = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpszFilename

Wskazuje ciąg zakończony wartością zerową znaków. Określa nazwę pliku metapliku do utworzenia. Jeśli lpszFilename ma wartość NULL, tworzony jest nowy metapliku w pamięci.

Uwagi

Konstruowania obiektu CMetaFileDC w dwóch etapach. Po pierwsze wywołanie konstruktora CMetaFileDC, następnie wywołać Tworzenie, który tworzy kontekstu urządzenia Windows metafile i dołącza go do obiektu CMetaFileDC.

Omówie&nie CMetaFileDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMetaFileDC::CMetaFileDC, CDC::SetAttribDC, :: CreateMetaFile

Index