CMetaFileDC::CloseEnhanced

HENHMETAFILE CloseEnhanced ( );

Wartość zwracany

Dojście formacie rozszerzonego metapliku, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób NULL.

Uwagi

Zamyka kontekstu urządzenia rozszerzonych metaplików i zwraca uchwyt, który identyfikuje w formacie rozszerzonego metapliku. Aplikację można użyć uchwytu rozszerzony metaplik, zwracana przez tę funkcję do wykonywania następujących zadań:

Jeżeli aplikacji nie ma potrzeby dojście rozszerzonego metapliku, należy zwolnić uchwyt przez wywołanie :: DeleteEnhMetaFile funkcji.

Omówie&nie CMetaFileDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::PlayMetaFile, CMetaFileDC::CreateEnhanced, :: DeleteEnhMetaFile

Index