CMetaFileDC::Close

HMETAFILE Close( );

Wartość zwracany

Ważne HMETAFILE Jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób NULL.

Uwagi

Zamyka kontekstu urządzenia metapliku i tworzy dojścia metapliku systemu Windows, który może być używany do odtwarzania metaplik przy użyciu funkcji członek CDC::PlayMetaFile . Dojścia metapliku systemu Windows mogą również służyć do manipulowania metaplik Windows funkcje takie jak CopyMetaFile.

Usuń metaplik po wykorzystaniu przez wywołanie systemu Windows DeleteMetaFile funkcji.

Omówie&nie CMetaFileDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::PlayMetaFile, :: CloseMetaFile, :: CopyMetaFile, :: DeleteMetaFile

Index