CMenu::SetMenuContextHelpId

BOOL SetMenuContextHelpId (DWORD dwContextHelpId );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0

Parametry

dwContextHelpId

Identyfikatora kontekstu pomocy aby skojarzyć z CMenu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do skojarzenia Identyfikatora kontekstu Pomoc z CMenu. Wszystkie elementy menu Udostępnij ten identyfikator — nie jest możliwe dołączyć identyfikator kontekstu pomoc do elementów menu pojedynczych.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMenu::GetMenuContextHelpID, :: SetMenuContextHelpId

Index