CMenu::SetDefaultItem

BOOL SetDefaultItem (UINT uItem, BOOL fByPos = FALSE);

Wartość zwracany

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera. Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy użyć funkcji Win32 GetLastError, jak opisano w zestawie SDK platformy.

Parametry

uItem

Identyfikator lub położenie nowego elementu menu Domyślny lub - 1 dla nie element domyślny. Znaczenie tego parametru zależy od wartości fByPos.

fByPos

Wartość określająca rozumieniu uItem. Jeśli ten parametr ma wartość FALSE, uItem jest identyfikator elementu menu. W przeciwnym wypadku jest pozycji elementu menu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie funkcji Win32 SetMenuDefaultItem, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMenu::GetDefaultItem

Index