CMenu::RemoveMenu

BOOL RemoveMenu ( UINT nPosition, UINT nFlags );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

nPosition

Określa element menu ma być usunięty. Parametr nFlags może służyć do interpretowania nPosition w następujący sposób:

nFlags Interpretacja nPosition
MF_BYCOMMAND Określa, że parametr podaje identyfikator polecenia istniejący element menu. Jest to ustawienie domyślne, gdy ani MF_BYCOMMAND , ani MF_BYPOSITION nie jest ustawiona.
MF_BYPOSITION Określa, że parametr podaje pozycję istniejący element menu. Pierwsza pozycja jest w położeniu 0.

nFlags

Określa, w jaki sposób interpretowane nPosition.

Uwagi

Usuwa element menu skojarzone menu wyskakującego menu. Nie zniszczy dojście do wyskakującego menu, aby menu mogą być ponownie użyte. Przed wywołaniem tej funkcji, aplikacja może wywołać funkcję Państwa GetSubMenu , aby pobrać obiekt podręczny CMenu do ponownego użycia.

Gdy menu, w którym znajduje się w oknie zostanie zmieniona (spasane lub nie jest wyświetlane okno), aplikacja musi wywołać CWnd::DrawMenuBar.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::DrawMenuBar, CMenu::GetSubMenu, :: RemoveMenu

Index