CMenu::LoadMenu

BOOL LoadMenu ( LPCTSTR lpszResourceName );

BOOL LoadMenu ( UINT nIDResource );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zasób menu został załadowany pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpszResourceName

Wskazuje ciąg zakończony znakiem null, który zawiera nazwę zasobu menu, aby załadować.

nIDResource

Określa identyfikator menu zasobu menu ładowania.

Uwagi

Ładuje zasobu menu z pliku wykonywalnego aplikacji i dołącza go do obiektu CMenu.

Przed zakończeniem, aplikacja musi wolnych zasobów systemowych związanych z menu, jeśli menu nie jest przypisany do okna. Aplikacja zwalnia menu, wywołując funkcję Państwa DestroyMenu.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMenu::AppendMenu, CMenu::DestroyMenu, CMenu::LoadMenuIndirect, :: LoadMenu

Index