CMenu::DeleteMenu

BOOL DeleteMenu ( UINT nPosition, UINT nFlags );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

nPosition

Określa element menu, która ma zostać usunięta, określone przez nFlags.

nFlags

Służy do interpretowania nPosition w następujący sposób:

nFlags Interpretacja nPosition
MF_BYCOMMAND Określa, że parametr podaje identyfikator polecenia istniejący element menu. Jest to ustawienie domyślne, gdy ani MF_BYCOMMAND , ani MF_BYPOSITION nie jest ustawiona.
MF_BYPOSITION Określa, że parametr podaje pozycję istniejący element menu. Pierwsza pozycja jest w położeniu 0.

Uwagi

Usuwa element z menu. Jeśli element menu ma związanych z wyskakującego menu, DeleteMenu niszczy uchwyt z wyskakującego menu i zwolnienia pamięci używanej przez wyskakującego menu.

Gdy menu, w którym znajduje się w oknie zostanie zmieniona (spasane lub nie jest wyświetlane okno), aplikacja musi wywołać CWnd::DrawMenuBar.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::DrawMenuBar, :: DeleteMenu

Index