CMenu::CheckMenuItem

UINT CheckMenuItem ( UINT nIDCheckItem, UINT nCheck );

Wartość zwracany

Poprzedni stan elementu: MF_CHECKED lub MF_UNCHECKEDlub 0xFFFFFFFF, jeśli nie istnieje element menu.

Parametry

nIDCheckItem

Określa element menu mają być kontrolowane, jak ustalono w nCheck.

nCheck

Określa, jak sprawdzić element menu i sposobu ustalania położenia elementu menu. Parametr nCheck może być kombinacją MF_CHECKED lub MF_UNCHECKED z flagami, MF_BYPOSITION lub MF_BYCOMMAND . Te flagi mogą być połączone za pomocą operatory operator OR. Mają następujące znaczenie:

Uwagi

Dodaje znaczniki wyboru do lub usuwa znaczniki wyboru elementów menu w menu podręcznym. Parametr nIDCheckItem określa element, który ma zostać zmodyfikowany.

Parametr nIDCheckItem może zidentyfikować element menu wyskakującego, jak również element menu. Nie specjalne kroki są wymagane aby sprawdzić element menu wyskakującego. Elementy menu najwyższego poziomu nie może być kontrolowana. Element menu wyskakującego musi być sprawdzona przez stanowisko, ponieważ nie ma identyfikatora elementu menu skojarzone z nim.

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMenu::GetMenuState, :: CheckMenuItem, CMenu::CheckMenuRadioItem

Index