CMenu::Attach

BOOL Dołącz ( HMENU hMenu );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operacja powiodła się; inny sposób 0.

Parametry

hMenu

Określa dojście do menu systemu Windows.

Uwagi

Dołącza istniejące menu systemu Windows do obiektu CMenu . Ta funkcja nie powinien być wywołany, jeśli menu jest już dołączony do obiektu CMenu . Uchwyt menu jest przechowywana w Państwa danych m_hMenu.

Jeśli menu, które chcesz manipulować jest już skojarzony z oknem, można użyć funkcji CWnd::GetMenu , aby uzyskać dojście do menu.

Przykład

CMenu mnu;
HMENU hmnu = pWnd BT;&GetMenu ();
mnu.Dołącz (hmnu);
/ / Teraz można manipulować menu okna jako CMenu
/ / obiekt...

Omówienie CMenu |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMenu::Detach, CMenu::CMenu, CWnd::GetMenu

Index