CMDIFrameWnd::MDISetMenu

CMenu * MDISetMenu ( CMenu * pFrameMenu, CMenu * pWindowMenu );

Wartość zwracany

Wskaźnik do menu Okno ramek, zastąpione przez tę wiadomość. Wskaźnik może być tymczasowe i nie powinny być przechowywane do późniejszego użycia.

Parametry

pFrameMenu

Określa menu nowe menu Okno ramek. Jeśli wartość NULL, menu nie jest zmieniane.

pWindowMenu

Określa menu nowego wyskakującego menu Okno. Jeśli wartość NULL, menu nie jest zmieniane.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zastąpił menu Okno ramek MDI i/lub w menu wyskakujące okno.

Po wywołaniu MDISetMenu, aplikacja musi wywołać funkcję Państwa DrawMenuBar CWnd aby zaktualizować pasek menu.

Jeśli wywołanie tej zastępuje okno wyskakujące menu, elementy menu okno potomne MDI są usuwane z poprzedniego menu Okno i dodaje się nowe menu wyskakujące okno.

Jeśli jest zmaksymalizowane okno potomne MDI i to wywołanie zastępuje menu Okno ramek MDI, formanty formant menu i przywracania są usuwane z poprzedniego menu Okno ramek i dodaje się nowe menu.

Nie wymagają tej funkcji członek użycie ramy do zarządzania okien podrzędnych MDI.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::DrawMenuBar, WM_MDISETMENU

Index