CMDIFrameWnd::MDIIconArrange

nieważne MDIIconArrange ( );

Uwagi

Rozmieszcza wszystkich okien podrzędnych dokumentu zminimalizowane. Nie wpływa to na okien podrzędnych, które nie są zminimalizowane.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMDIFrameWnd::MDICascade, CMDIFrameWnd::MDITile, WM_MDIICONARRANGE

Index