CMDIFrameWnd::MDICascade

nieważne MDICascade ( );

nieważne MDICascade ( int nType );

Parametry

nType

Określa flagi Kaskadowo. Można określić tylko następujące flagi: MDITILE_SKIPDISABLED, co zapobiega ich kaskadowy niepełnosprawnych okien podrzędnych MDI.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek przeprowadzenie wszystkich okien podrzędnych MDI w formacie Kaskadowo.

Pierwsza wersja MDICascade, bez parametrów kaskadowo wszystkich okien podrzędnych MDI, włączając wyłączone z nich. Druga wersja opcjonalnie nie kaskadowo niepełnosprawnych okien podrzędnych MDI Jeśli określisz MDITILE_SKIPDISABLED dla parametru nType.

Omówienie CMDIFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMDIFrameWnd::MDIIconArrange, CMDIFrameWnd::MDITile, WM_MDICASCADE

Index