CMDIChildWnd::MDIActivate

nieważne MDIActivate ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uaktywnić okno potomne MDI niezależnie od części okna ramki MDI. Gdy ramka staje się aktywny, okno podrzędne, który był ostatnio uaktywniony zostanie uaktywniona także.

Omówienie CMDIChildWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMDIFrameWnd::MDIGetActive, CWnd::On&NcActivate, CMDIFrameWnd::MDINext, WM_MDIACTIVATE

Index