Członkowie klasy CMapStringToString

Budowa

CMapStringToString Konstrukcje kolekcja map CString obiektów do obiektów CString.

Operacje

Wyszukiwanie Zwraca CString przy użyciu wartości CString jako klucz.
SetAt Wstawia element w planie; zastępuje istniejącego elementu, jeśli znajduje się klucz pasujące.
operatora] Wstawia element na mapie — operatora podstawiania dla SetAt.
RemoveKey Usuwa element określony przez klucz.
RemoveAll Usuwa wszystkie elementy z tej mapy.
GetStartPosition Zwraca położenie pierwszego elementu.
GetNextAssoc Pobiera następnego elementu na iterowanie.

Stan

GetCount Zwraca liczbę elementów w tej mapy.
Funkcja IsEmpty Testy dla warunku pusty Mapa (brak elementów).

Omówienie CMapStringToString |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index