CListCtrl::Update

BOOL Update ( int nItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nItem

Indeks elementu aktualizowany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wymusić formantu widoku listy do odświeżenia element określony przez nItem. Ta funkcja również rozmieszcza formantu widoku listy, jeśli ma styl LVS_AUTOARRANGE.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::DrawItem

Index