CListCtrl::SortItems

BOOL SortItems ( PFNLVCOMPARE pfnCompare, DWORD dwData );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

pfnCompare

Adres funkcji zdefiniowanych przez aplikację porównania. Funkcja porównywania jest wywoływana podczas operacji sortowania, za każdym razem względna kolejność dwóch elementów listy musi zostać porównane. Funkcja porównywania musi być członka statycznego klasy lub funkcji autonomiczny, który nie jest członkiem żadnej klasy.

dwData

Wartości zdefiniowanych przez aplikację, która jest przekazywana do funkcji porównującej.

Uwagi

Sortuje elementy widoku listy przy użyciu funkcji zdefiniowanych przez aplikację porównania. Indeks każdej zmiany pozycji zgodnie z nową kolejnością.

Funkcja porównywania ma następującą postać:

int wywołania zwrotnego CompareFunc (FIKCYJNYMI lParam1, lParam2 FIKCYJNYMI FIKCYJNYMI lParamSort.)

Funkcja porównywania musi zwracać wartość ujemną, jeśli pierwszy element powinien poprzedzać drugi, wartość dodatnia, jeśli pierwszy element powinni postępować zgodnie z drugim lub zero, jeżeli dwa elementy są równoważne.

Parametry lParam1 i lParam2 określić dane elementu na dwa elementy porównywane. Parametr lParamSort jest taka sama, jak wartość dwData.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::FindItem

Index